میتوانید سایت چند زبانه داشته باشید. در حال حاضر عاوه بر زبان فارسی زبان های زیر در دسترس می باشند: انگلیسی، عربی، روسی، گرجی، ترکی، کردیبرچسب‌ها


ارسال پیام