سایت های ارائه شده مجهز به https)SSL) می باشند و این ویژگی به صورت رایگان و خودکار تمدید خواهد شد. برای امنیت بیشتر میتوانید سایت خود را به صورت رایگان به ابرآروان متصل نمایید.


در صورتی که به سایت شما حمله ای صورت پذیرد، گزینه زیر فعال خواهد شد:


در صورت نیاز دیواره آتش با امکانات زیر برای شما فعال خواهد شد:

  • اولویت‌دهی به قوانین تعریف شده
  • اعمال محدودیت براساس کشور و شهر
  • اعمال محدودیت براساس URL
  • اعمال محدودیت براساس IPبرچسب‌ها


ارسال پیام